Пречиствателни станции и резервоари за вода от фирма Креация

Фирма Креация предлага пречиствателни станции за битови нужди, резервоари за вода, кало-маслоуловители, мазниноуловители. Продуктите, които компанията дистриутира, са подходящи за сферите на строителство и щадящи природата, опазвайки околната среда от замърсяване с токсични отпадъци.

Пречиствателните станции за битово-фекални води са подходящи за райони без канализация. Компанията предлага богат избор от резервоари за събиране на питейни, дъждовни и отпадъчни води.

В портфолиото на Креация влизат и кало-маслоуловителите и мазниноуловителите, които сепарират сепарират масла и мазнини от замърсени води.

Своите предложения Креация ще представи в зала 1, щанд С15.